Gegevensverwerking

Gegevensverwerking

  1. De Accrediteur zal bij of in verband met de uitvoering van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van de privacywetgeving en de AVG wordt De Accrediteur in deze hoedanigheid aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens. Dit artikel en de privacyverklaring bevatten de voorwaarden van deze verwerking van persoonsgegevens door De Accrediteur.
  2. De Accrediteur verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door De Accrediteur gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform de privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de opdrachtgever.
  3. De Accrediteur is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens verwerkers en subverwerkers in te schakelen, mits De Accrediteur ervoor zorg draagt dat de in te schakelen verwerkers en subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als die op De Accrediteur rusten. De Accrediteur blijft in deze verhouding het aanspreekpunt van de opdrachtgever.
  4. De Accrediteur treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.
  5. In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent De Accrediteur hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien werkdagen nadat opdrachtgever De Accrediteur daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die opdrachtgever nodig heeft dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door opdrachtgever aangegeven persoonsgegevens.