Privacy verklaring

Privacy verklaring

De Accrediteur, gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71403248, verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die De Accrediteur van u verwerkt zijn:

 • gegevens die een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, digitaal of op andere wijze aan De Accrediteur heeft verstrekt, te denken valt aan NAW-gegevens of aanvullende gegevens zoals een identiteitsbewijs of geboortedatum;
 • financiële gegevens, zoals inkomensgegevens of bankgegevens;
 • gegevens die een derde (zoals een jurist, tussenpersoon, bank, verzekeraar of deskundige) verstrekt ten behoeve van de behandeling van een dossier;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u de website www.deaccrediteur.nl mee bezoekt en de pagina’s die u bekijkt.

Hoe verkrijgt De Accrediteur persoonsgegevens?
In veel gevallen verkrijgt De Accrediteur uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld bij het aangaan van een opdracht tot dienstverlening, via een (telefoon)gesprek of e-mailcontact met u, als u een (web)formulier invult of uw visitekaartje afgeeft.

Daarnaast kan De Accrediteur uw persoonsgegevens verkrijgen via derden, zoals bijvoorbeeld via een wederpartij, bank, tussenpersoon, verzekering, Kamer van Koophandel, Kadaster of andere openbare bronnen en websites.

Waarvoor verwerkt De Accrediteur persoonsgegevens?

 • De Accrediteur verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van een opdracht tot dienstverlening;
 • De Accrediteur verwerkt persoonsgegevens t.b.v. haar administratie, zoals het opstellen van de factuur na het verrichten van werkzaamheden;
 • De Accrediteur verwerkt persoonsgegevens om de klantenkring te onderhouden en uit te breiden. Wij kunnen u daarom benaderen met voor u relevante informatie, publicaties en uitnodigingen;
 • De Accrediteur verwerkt persoonsgegevens om de inhoud en het gebruik van de website te volgen en te verbeteren, wij analyseren uw surf- en klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.   

Op welke grond verwerkt De Accrediteur persoonsgegevens?
De Accrediteur verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende in de AVG opgenomen rechtsgronden:

 • met uw toestemming;
 • uitvoering van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van dienstverlening;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.

Deelt De Accrediteur Persoonsgegevens met derden?
De Accrediteur deelt geen persoonsgegevens – voor commerciële doeleinden – met derden. De Accrediteur deelt wel persoonsgegevens met derden indien dit voor de behandeling van uw kwestie noodzakelijk is. Hierbij kunt u denken aan het delen van persoonsgegevens met banken, tussenpersonen, een gerechtelijke instantie, advocaat, jurist, verzekeraar, deurwaarder etc.

Derden aan wie De Accrediteur uw persoonsgegevens verstrekt, zijn eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en de naleving van de AVG. Indien een derde uw gegevens verwerkt, als verwerker namens De Accrediteur, dan sluit De Accrediteur een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Hoe lang bewaart De Accrediteur uw persoonsgegevens?
De Accrediteur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Accrediteur hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor papieren / digitale dossiers en financiële / administratieve gegevens, na afronding van uw dossier.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
De Accrediteur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
De Accrediteur kan de privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Het is verstandig de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met de eventuele wijzigingen.

Welke rechten heeft u?
U kunt de persoonsgegevens die De Accrediteur van u verwerkt op verzoek inzien. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen, indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. U kunt verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken of tegen de verwerking bezwaar maken. Per verzoek zal De Accrediteur beoordelen of aan het verzoek tegemoet gekomen kan worden. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.